Personalia - H.G TOMBEUR - Nederlands

Herbert Tombeur (1949) studeerde in 1972 af aan de rechtsfaculteit van de Universiteit te Leuven. Hij werd in 1998 ‘master in European politics, cultures & societies’ aan de Universiteit te Brussel met de scriptie ‘Living apart together – the Belgian intergovernmental cooperation in the domains of environment and economy’ (gepubl. in: ‘Public Policy and Federalism’, ed. D. Braun, Ashgate, 2000). Na drie jaren gewerkt te hebben bij een verzekeringsbedrijf, was hij van 1977 tot 1983 in dienst van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, eerst in de Directie Adel & Heraldiek, daarna in de Juridische Dienst als adviseur nationaal en internationaal publiekrecht. In 1983 verliet hij dit federale ministerie voor de Vlaamse Overheid. Daarin was hij tot 1993 werkzaam als juridisch adviseur en raadsman bij rechtsgedingen, vooral op het vlak van het staatsrecht en het bestuursrecht. Begin 1994 stapte hij over naar het nieuwe departement voor het Vlaamse buitenlandbeleid, waarin hij tot 2013 werkte als beleidsmatig en juridisch adviseur en als intrafederale en internationale onderhandelaar. Sinds 1989 publiceert hij bijdragen in politieke en juridische vakbladen, met als meest recente onderwerpen federalisme, de Belgische federatie, Belgisch staatsrecht, de Europese Unie en buitenlands beleid. Sinds 1996 is hij referaathouder en leider van workshops over dezelfde onderwerpen in opdracht van vormingsinstituten in België en Nederland.

Personalia - M. C. HOFKENS – Nederlands

Na een baccalaureaat in de psychologie aan de Universiteit te Leuven (1969), studeerde Maria Carolina HOFKENS (1947) in 1972 af als maatschappelijk assistente aan het Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk in Antwerpen. Zij volgde verscheidene opleidingen inzake individuele en familiale problemen en hulpverlening bij drugsgebruik. Van 1973 tot 1977 werkte zij bij een vereniging voor jeugdbescherming, waar zij zich inzette voor de begeleiding en integratie van minderjarige moeders en hun kinderen, die door de jeugdrechter in een instelling waren geplaatst. Zij was tevens lid van een adoptievereniging, waarin zij het onderzoek leidde naar de sociale, psychische en financiële situatie van de kandidaat-adoptanten. Als maatschappelijk assistente werkte zij vanaf 1978 bijna twee jaar in de diensten van de Stad Leuven om er inkomstenonderzoek te doen met het oog op financiële steun aan sociaal zwakkeren. Van 1986 tot 2012 was zij als maatschappelijk assistente in dienst bij de Politiezone Schoten, meer bepaald in de afdeling Jeugd en Gezin. Haar belangrijkste taken bestonden uit maatschappelijk onderzoek in opdracht van het Jeugdparket, slachtofferhulp en controle van voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen. Momenteel zet zij zich als vrijwilliger deeltijds in voor fysisch en psychisch gehandicapte personen.
Personalia - H.G TOMBEUR - English

Herbert Tombeur (1949) graduated in 1972 as a master in law at the University of Leuven (KUL, Belgium). In 1998 he became ‘master in European politics, cultures & societies’ at the Brussels University with the thesis ‘Living apart together – the Belgian intergovernmental cooperation in the domains of environment and economy’ (published in: ‘Public Policy and Federalism’, ed. D. Braun, Ashgate, 2000). After working for three years in an insurance company, he was, from 1977 until 1983, an officer in the Belgian Ministry for Foreign Affairs, first in the Direction for Nobility and Heraldry, later in the Legal Service as an adviser in national and international law. In 1983, he left this federal Ministry for the Flemish Authorities. In the Services of the Flemish Government, he worked until 1993 as a legal adviser and counsel in lawsuits, especially in the field of constitutional and administrative law. In 1994, he joins the new Flemish Department of Foreign Affairs, in which he was a political and legal adviser and an intrafederal and international negotiator, until 2013. From 1989 on, he publishes abstracts in political and legal journals, recently about federalism, the Belgian federation, Belgian constitutional law, the European Union and foreign policy. Since 1996 he is a lecturer and a monitor of workshops about the same subjects, commissioned by training institutes in Belgium and the Netherlands.

Personalia - M. C. HOFKENS – English

After a first degree in psychology at the University in Louvain (1969), Maria Carolina HOFKENS (1947) graduated in 1972 as a social assistant at the Institute for Social Work in Antwerp. She had several trainings in help to tackle individual and family problems and to overcome drugs abuse. From 1973 to 1977, she worked for a youth protection association, where she dedicated herself to the education and social reïntegration of infant mothers and their children, who were interned by the youth judge. She was also a member of an adoption association, where she lead the investigation about the social, psychological and financial situation of the aspirant adoptive parents. As a social worker in the services of the town of Louvain, she investigated the financial situation, from 1978 to 1980, of indigent people looking for help. From 1986 to 2012, she was a social worker in the Youth and Familiy Section of the Town Police of Schoten. Her most important tasks were social investigation commissioned by the Youth Prosecutor, victim help and control of persons released on parole. Now, she is a part time volunteer for helping handicapped persons.


© Tombeur Counsel - +32 499 94 95 65 - ttc@tombeurcounsel.eu
Design by b-creative.be